Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez RBO SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RBO sp. z o.o. z siedzibą w 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z Państwa danymi?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo do dostępu do treści danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Możemy również udostępnić dotyczące Pana/Pani informacje - jeśli wymagają tego prawo, regulacje lub działania prawne, w odpowiedzi na żądania organów Państwa takich jak organy ścigania.

Państwa dane mogę być również udostępniane tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie, pozostałym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ORTIE (w rozumieniu RODO – Współadministratorom) tj. Nettle S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław; ORTIE S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław; Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Jak chronimy dane osobowe

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo i bez wcześniejszego powiadomienia aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Informację o tym zamieścimy na naszych stronach internetowych, aby poinformować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności.

W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chce Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu email: kontakt@rbo.pl

lub pod adresem:

RBO sp. z o.o.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

copyright 2016-2018 RBO